YOUR EXPERIENCED, RESPONSIBLE AND CREATIVE SERVICE PARTNER

Από το 1995, προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, με μεγάλη ποικιλία υλικών, τα οποία προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη και εργασίας. Πιστεύουμε ότι, οτιδήποτε υλοποιείται σε μικρή διάσταση, μπορεί να υλοποιηθεί και σε μεγάλη διάσταση. Δίνουμε μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες στην δουλειά μας και παρέχουμε ολοκληρωμένες ιδέες και λύσεις σε μεγάλες διαστάσεις παραγωγής.

Since 1995, we offer high quality services, with a huge variety of materials which are adjusted for each customer and situation regarding each need. We believe that whatever works in a small scale, works in a large scale as well. As a result, we've been paying meticulous attention to detail in our work since day 1. We provide complete solutions in large-scale image production to our clients.

We make your ideas BIGGER
 

Business Meeting

CREATING VALUE AT EACH POINT

For an effective campaign management, the visuals that are used should be outstanding by giving more attention to the detail. As a company, we aim to have a combination of innovative printing technology with creative logistics solutions and respectful customer service. Also, we believe that an everyday improvement is the key for maximizing our quality and efficiency. We want to have the highest possible sustainable solutions for our clients to create a strong relationship with them and work together for a better tomorrow. 

Για μία αποτελεσματική καμπάνια, η απεικόνιση πρέπει να είναι έξοχη δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στην λεπτομέρεια. Σαν εταιρία, έχουμε στόχο να συνδυάζουμε την καινοτομία στην εκτύπωση με δημιουργικές υλικοτεχνικές λύσεις και με σεβασμό προς τον πελάτη μας. Επίσης, πιστεύουμε ότι για να φτάσουμε στο υψηλότερο σημείο της επιτυχίας μας, χρειαζόμαστε καθημερινή βελτίωση. Θέλουμε να έχουμε τις υψηλότερες δυνατές βιώσιμες λύσεις για τους πελάτες μας, για να δημιουργήσουμε μια ισχυρή σχέση μαζί τους και να συνεργαστούμε για ένα καλύτερο αύριο.

Modern Laptop

PROVIDING THE HIGHEST QUALITY FOR OUR CUSTOMERS

At Polichromo, when we are facing a challenge, we turn it into an opportunity. By this way, we develop an environment in which customers will feel safe by having a variety of creative, practical and adaptable solutions for them. With our passion and our experience, we guide our customers to turn their vision into reality by proposing them each choice that they have. The collaboration that we have with our partners and our teams is based on honesty, trust and clarity. 

Στην Πολύχρωμο, όταν αντιμετωπίζουμε μια πρόκληση, την μετατρέπουμε σε ευκαιρία. Με αυτόν τον τρόπο, αναπτύσσουμε ένα περιβάλλον στο οποίο οι πελάτες θα αισθάνονται ασφαλείς έχοντας μια ποικιλία δημιουργικών, πρακτικών και προσαρμόσιμων λύσεων για αυτούς. Με το πάθος και την εμπειρία μας, καθοδηγούμε τους πελάτες μας να κάνουν το όραμά τους πραγματικότητα, προτείνοντάς τους κάθε επιλογή που έχουν. Η συνεργασία που έχουμε μαζί τους βασίζεται στην ειλικρίνεια, στην εμπιστοσύνη και στη διαύγεια.

Trees From Above

DEDICATED TO OUR PLANET

Innovative and forward-thinking approaches will assist us in achieving a prosperous global future. That's why we're always looking for methods to improve our processes in order to maximise resource efficiency and reduce waste.

This is a team effort involving our customers, vendors, and the full value chain. So, we are proud of using eco-friendly materials for our production. 

Καινοτόμες και προνοητικές προσεγγίσεις θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε ένα ευημερούμενο παγκόσμιο μέλλον. Γι 'αυτό αναζητούμε πάντα μεθόδους για τη βελτίωση των διαδικασιών μας, μεγιστοποιώντας την απόδοση των πόρων και μειώνοντας τα απόβλητα. Πρόκειται για μια ομαδική προσπάθεια που περιλαμβάνει πελάτες, προμηθευτές και τους υπόλοιπους παράγοντες. Είμαστε υπερήφανοι που χρησιμοποιούμε οικολογικά υλικά για την παραγωγή.

LET'S EXPLORE OUR BROCHURE TOGETHER